Phone
شنبه - چهارشنبه
9:00 -17:00

02188321454


02188861077

media
05.01.2018

شیر پروانه ای

شير پروانه اي با حركت چرخشي براي قطع و وصل كردن جريان و همچنين تنظيم جريان مورد استفاده قرار مي گيرد.
ادامه مطلب